Chc bc đắt hng,up cho bc,dng bia heineken khi nhậu nha bc!